Badania

Próbki pobierane są w miejscu dostawy (również z konstrukcji) lub na wytwórni przez wykwalifikowanych i doświadczonych laborantów. Dysponujemy w pełni sprawnym wykalibrowanym oprzyrządowaniem do wykonywania pomiarów i pobierania próbek.  

1. Badanie mieszanki betonowej  

 • Konsystencja 
 • Napowietrzenie 
 • Gęstość
 • Stosunek wodno - cementowy
 • Temperatura mieszanki i otoczenia
 • Maksymalny wymiar kruszywa 

 

2. Badanie niszczące i nieniszczące betonu stwardniałego
Badania niszczące m.in. :

 • Wytrzymałość na ściskanie
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • Wytrzymałość na zginanie
 • Mrozoodporność
 • Nasiąkliwość
 • Przepuszczalność wody i głębokość penetracji wody w betonie
 • Oznaczanie wielkości i rozkładu porów w stwardniałym betonie

 

 Badania nieniszczące, m.in.:

 • Pull - off
 • Pull - out
 • Badania sklerometryczne młotkiem Schmidta 

 

3. Badania surowców budowlanych

 • Cement
 • Kruszywo
 • Domieszki
 • Dodatki
 • Woda zarobowa
 • Woda pochodząca z recyklingu  

 

4. Badanie zapraw murarskich i tynkarskich
Badania cech zapraw, tj.:

 • Konsystencja
 • Czas zachowania właściwości roboczych
 • Zawartość powietrza
 • Przyczepność zapraw
 • Absorbcja wody
 • Przepuszczalność pary wodnej
 • Mrozoodporność  

5Projektowanie składów mieszanek betonowych  

6. Badanie płyt drogowych, płyt jomb, krawężników  

7. Odwierty 

 • Odwierty konstrukcji betonowych
 • Odwierty konstrukcji nawierzchni
 • Odwierty próbek mieszanki mineralno –bitumicznej
 • Odwierty gruntu wraz z rozpoznaniem makroskopowym i głębokością zalegania 

 8. Badania gruntów 

 • Badanie przydatności materiałów
 • Badanie wytrzymałości na ścinanie (kąt tarcia wewnętrznego)
 • Badania lekką sondą dynamiczną
 • Badania płytą dynamiczną
 • Badanie nośności i zagęszczenia płytą VSS
 • Badanie płytą dynamiczną Evd
 • Badanie zagęszczenie gruntu mierzone cylindrem
 • Badanie zagęszczenie gruntu objętościomierzem
 • Badanie Proctora
 • Badanie wskaźnika CBR 

 

9. Badania konstrukcji stalowych

10. Badania granic plastyczności stali 

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

 • Laboratorium badawcze
 • Ekspertyzy
 • Projektowanie
 • Szkolenia elektryczne
 • Badania betonu
 • Pomiary
 • Szkolenia PPN
 • Sprzęt PPN
 • Serwis